نمایش نوار ابزار

امام جمعه انزلی: اگرکسی تحت عناوین مختلف بیاید به انزلی و دفاع از فتنه گران کند در وهله اول ازفرماندار و شورای تامین میخواهم که به جد ممانعت کنند در غیراین صورت مامجبوريم که به تکلیف خودعمل کنیم

 
 
دیدگاه ها