نمایش نوار ابزار

خرید هر کالایی از آمریکا مانند فرود آمدن بمب و گلوله ای بر سر مسلمانان است

photo_2016-12-05_21-19-10

 
 
دیدگاه ها