مبارزه با استکبار جهانیِ جهانخوار یک اصل انسانی است؛ فراتر از هر گرایش سیاسی، دینی و مذهبی هر کس پایبند به اصول انسانی باشد در جامعه و زندگی خود اصل سلطهناپذیری را اصلی مسلم می‌داند و کسی که در زندگی‌اش مبارزه با استکبار وجود نداشته باشد انسانی فریب خورده به شمار می‌رود.